Alexis Kates & Girls 12/17/2017Arias- Hernandez family 12/17/2017Bakos Family 12/17/2017Caroline & Abigail 12/17/2017Cristina & Anabella 12/17/2017Jessica and Alexa 12/17/2017Martinez Family 12/17/2017Mathew- Pilot 12/17/2017Natasha And Family 12/17/2017Ortiz Family 12/17/2017Rice Family 12/17/2017Santiago Family 12/17/2017Yasmine & Allison 12/17/2017